SON EKLENENLER

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Sosyal Güvenlik Merkezi'nde memur olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.
02 Mayıs 2023 11:29

Danıştay 12. Dairesi, Sosyal Güvenlik Merkezi'nde memur olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Olay ve iddialar:

Davalı idare tarafından bazı işyerleri ile ilgili işyeri tescil kayıtlarında yapılan değişliklere ilişkin log kayıtları incelenip işyeri dosyası memurlarının belirlendiği, . sicil numaralı işyerinin 16/06/2015 tarihinde saat 11:27'de . sicil numaralı (...) kullanıcı tarafından, işyeri için kanun kapsamından çıkış işlemi yapıldığı, söz konusu kanun kapsamından çıkış işleminin 20/03/2017 tarihinde . sicil numaralı kullanıcı davacı tarafından yapılan işlemle kaldırılarak dosyanın işveren sistemde aktif hale getirildiği, . Sosyal Güvenlik Merkezinden işyeri dosyası talep edildiğinde . sicil numaralı işyeri dosyasının kayıp olduğunun anlaşıldığı, servis şefinin ifadesinde, bahsi geçen kayıp dosyanın 11/07/2017 tarihine kadar davacının zimmetinde bulunduğu ve o tarihten sonra kayıp olduğunun belirtildiği, davacının izinli olduğu 20/03/2017 tarihinde saat 18:31 ile 20:26 arasında kendisine ait . kullanıcı adı ve kodu . olan girişlerin . SGM de bulunan . numaralı bilgisayardan yapıldığı, hizmet girişleri yapılan işyerlerinin faal olmadığı, her ne kadar davacı şifresini kimseye vermediğini iddia etse de tüm sahte girişlerin davacıya ait olan . kullanıcı adı altında yapıldığı ve şifrenin davacı tarafından kimseye verilmeden kullanılamayacağının anlaşıldığı, davacının eşi ..'nün sahte hizmet girişlerinin yapıldığı 20/03/2017 tarihinden sonraki hesap hareketlerinde yapılan incelemede ... ve .. adlı kişilerden para transferlerinin olduğunun görüldüğü, ... ve . 'nin ifadeleri ile .. ve davacının ifadeleri değerlendirildiğinde, aralarında hiçbir arkadaşlık ve akrabalık veya ticari ilişki olmadan para transferi yapıldığı, ifadelerin de birbiriyle çeliştiğinin görüldüğü, ayrıca yapılan soruşturma sonucunda, ...'nin . SGM de görev yapan ...'nin kardeşi olduğu tespit edilmiştir.

12. Daire: Bu eylemler memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketler kapsamına girmez

Mahkeme bu sonuca Cumhuriyet Başsavcılığının . tarih ve Soruşturma No., K:. sayılı kararıyla, ''Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Özel Belgede Sahtecilik'' iddialarıyla yürütülen soruşturmada kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yolunda karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın ... Sulh Ceza Hakimliğinin . tarih ve Değişik İş No:. sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği anlaşılması üzerine vermiştir.

T.C.
DANIŞTAY
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No: 2019/7931
Karar No: 2022/3929

TEMYİZ EDEN (DAVACI): .
VEKİLİ: Av. .
KARŞI TARAF (DAVALI): . Başkanlığı
VEKİLİ: Av. .

İSTEMİN KONUSU:

.(Kapatılan) Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Sosyal Güvenlik Merkezi'nde memur olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun . tarih ve . sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesince verilen . tarih ve E:., K:. sayılı kararla; davalı idare tarafından bazı işyerleri ile ilgili işyeri tescil kayıtlarında yapılan değişliklere ilişkin log kayıtları incelenip işyeri dosyası memurlarının belirlendiği, . sicil numaralı işyerinin 16/06/2015 tarihinde saat 11:27'de . sicil numaralı (...) kullanıcı tarafından, işyeri için kanun kapsamından çıkış işlemi yapıldığı, söz konusu kanun kapsamından çıkış işleminin 20/03/2017 tarihinde . sicil numaralı kullanıcı davacı tarafından yapılan işlemle kaldırılarak dosyanın işveren sistemde aktif hale getirildiği, . Sosyal Güvenlik Merkezinden işyeri dosyası talep edildiğinde . sicil numaralı işyeri dosyasının kayıp olduğunun anlaşıldığı, servis şefinin ifadesinde, bahsi geçen kayıp dosyanın 11/07/2017 tarihine kadar davacının zimmetinde bulunduğu ve o tarihten sonra kayıp olduğunun belirtildiği, davacının izinli olduğu 20/03/2017 tarihinde saat 18:31 ile 20:26 arasında kendisine ait . kullanıcı adı ve kodu . olan girişlerin . SGM de bulunan . numaralı bilgisayardan yapıldığı, hizmet girişleri yapılan işyerlerinin faal olmadığı, her ne kadar davacı şifresini kimseye vermediğini iddia etse de tüm sahte girişlerin davacıya ait olan . kullanıcı adı altında yapıldığı ve şifrenin davacı tarafından kimseye verilmeden kullanılamayacağının anlaşıldığı, davacının eşi ..'nün sahte hizmet girişlerinin yapıldığı 20/03/2017 tarihinden sonraki hesap hareketlerinde yapılan incelemede ... ve .. adlı kişilerden para transferlerinin olduğunun görüldüğü, ... ve . 'nin ifadeleri ile .. ve davacının ifadeleri değerlendirildiğinde, aralarında hiçbir arkadaşlık ve akrabalık veya ticari ilişki olmadan para transferi yapıldığı, ifadelerin de birbiriyle çeliştiğinin görüldüğü, ayrıca yapılan soruşturma sonucunda, ...'nin . SGM de görev yapan ...'nin kardeşi olduğu tespit edilmekle birlikte, her ne kadar davacı tarafından, soruşturma raporunda tespit edildiği iddia edilen herhangi bir suça esas olacak şekilde Ceza Mahkemesi tarafından kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığı için dava konusu işlemin hukuku aykırı olduğu iddia edilmiş ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütülmesi" başlıklı 131. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında; "Aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Memurun ceza kanununa göre mahküm olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel olamaz." belirtilen hüküm uyarınca disiplin cezası verilmesi için ceza mahkemesinde ki yargılamanın sonucunu beklenmeyeceği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

.(Kapatılan) Bölge İdare Mahkemesi .. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu ... İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Yeterli incelemenin yapılmadığı, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek Bölge İdare Mahkemesince verilen kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olduğundan, temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE MADDİ OLAY:

Dosyanın incelenmesinden; . Sosyal Güvenlik Merkezince, . Ajansı Turizm İnşaat Taahhüt işyerinin belgeleri ve bu işyerine ait kurum kayıtlarının davalı idare tarafından incelenmesi sonucunda; "işyeri unvanının . Ajansı Turizm İnşaat Taahhüt olmadığı, . İşletme ve Ticaret Ltd.Şti. olduğu ve 18/09/2009 tarihi itibariyle kanun kapsamına alındığı, işverenin dilekçesine istinaden 16/06/2015 tarihi itibariyle kanun kapsamından çıkarıldığı, iş yeri E-bildirge şifresi ile en son 2015 yılı Mart ayında 3 kişi adına bildirimde bulunulduğu, 2016 yılı Nisan ayına kadar herhangi bir bildirimde bulunulmadığı, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına tahakkuk kesildiği ancak bu tahakkukların 04/07/2017 tarihinde iptal edildiği, 2016 yılı Nisan, Aralık ayları ile 2017 yılı Ocak-Haziran ayları için şubeden ibaresi ile aylık prim ve hizmet belgesi işlenerek kişilere hizmet kazandırıldığı, bu kişilerin sistemde işe girişlerinin bulunmadığı, bilgi ve belgeye dayanmayan bilgi giriş ve iptal işlemlerinin olduğu, söz konusu kişilere ilişkin girilen SPEK miktarlarının yüksek olduğu, daha sonra bu miktarların da iptal edildiği, işverenin işyeri dosyasına ulaşılamadığı, işyeri tescil bilgileri, unvanı, vergi numarası ve yönetici bilgilerinin değiştirildiği" tespitinin yapıldığı ve söz konusu işlemlerin . Merkez Müdürlüğünde görevli davacı .'ün şifresi ile yapıldığının sonucuna varıldığı belirtilerek düzenlenen . tarih ve . sayılı raporda; ".'ün, 20/03/2017 tarihinde . SG Merkezinde görev yapan kurum çalışanına . kullanıcı adı ve şifresini vererek iki işyerinin tescil bilgilerinin değiştirilmesine ve bu işyerlerine 2016 yılının tamamı ve 2017 yılı 1-3 aylarına tahakkuk girilerek 8 kişi adına sahte hizmet girişi yapılmasına neden olduğu, . kullanıcı adı ve şifresi ile 27/03/2017 -04/07/2017 tarihleri arasında sahte olarak ., . ve . sicil numaralı işyerlerinin tescil bilgilerinde değişiklik yaptığı, bu işyerlerine 2016 yılının tamamı ve 2017 yılı 1-6 aylar için tahakkuk girişi yaptığı ve bu işyerlerinden 83 kişi için sahte hizmet girişi yaptığı, yapılan bu sahtecilik karşılığında . ve . isimli kişilerden maddi menfaat temin ettiği" şeklinde ki tespitin sonucunda; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun . tarih ve . sayılı işleminin tesisi ile bakılan dava iptali açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendinde, ''Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak'' fiili, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Kanun koyucu, kamu hizmetlerinin uyum ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, bu hizmeti sunan kamu görevlileri için bazı kurallar öngörebilir ve bu kurallara uyulmasını temin etmek amacıyla çeşitli disiplin yaptırımları da belirleyebilir. Memurlara disiplin cezası verilmesindeki amaç, kamu hizmetinin yerine getirilmesinde, mevzuat ile belirlenen kuralları eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle yükümlü ve yine mevzuat ile getirilen yasaklı davranışları yapmakla yasaklı kamu görevlilerinin hizmeti aksatan veya disiplin düzenini bozan davranışları cezalandırılarak, bozulan kamu hizmeti düzeninin sağlanması ve kamu personelini disiplini bozacak davranışlardan caydırmaktır.

Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasa'nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır.

"Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı açıktır.

Uyuşmazlığa konu olayda, dosya kapsamı ve soruşturma raporu içeriğinden; . Cumhuriyet Başsavcılığının . tarih ve Soruşturma No., K:. sayılı kararıyla, ''Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Özel Belgede Sahtecilik'' iddialarıyla yürütülen soruşturmada kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yolunda karar verildiği ve bu karara karşı yapılan itirazın ... Sulh Ceza Hakimliğinin . tarih ve Değişik İş No:. sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği anlaşıldığından, davacının fiilinin "Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak'" fiili kapsamında olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki ... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu .(Kapatılan) Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin .. tarih ve E:., K:. sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın .(Kapatılan) Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 20/06/2022 tarihinde kesin olarak, oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY:

Davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararı usul ve hukuka uygun olduğundan, kararın onanması gerektiği görüşüyle aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmıyoruz.

MEMURLAR.NET

TÜRKİYE KOLLUK SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER